ΜicroHub

Promoting creativity microbusiness though web tools in rural area

2021-1-SK01-KA220-VET-000032999

Σκοπός Του Έργου​

Το έργο MICROHUB συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Project id: 2021-1-SK01-KA220-VET-000032999) και στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ψηφιακής κατάρτισης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων χειροτεχνών και τεχνιτών, ειδικά στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές. 

Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη σχετικών λύσεων κατάρτισης και υλικού για την ενίσχυση της ικανότητας των υφισταμένων μικροεπιχειρήσεων και βιοτεχνιών ώστε να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα, το έργο MICROHUB δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε όλα εκείνα τα άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρομεσαία βιοτεχνική επιχείρηση ως απάντηση στην κρίση ή την ανεργία.

Απευθύνεται κυρίως σε Χειροτέχνες και τεχνίτες που θέλουν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους, που χρειάζονται άμεσα ή είναι πρόθυμοι να ενημερώσουν /
αναβαθμίσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, να κάνουν rebranding στην εταιρεία τους, να αναδιαρθρώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να προωθήσουν τη δουλειά και τα προϊόντα τους, και σε Εκπαιδευτές επιχειρηματικών δεξιοτήτων και
επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Kύριοι Στόχοι

 • Ανάλυση του ποιες είναι οι απαραίτητες απαιτήσεις επάρκειας για τους τεχνίτες προκειμένου να ιδρύσουν ή να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις τους
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που κατέχουν ή επιθυμούν να δημιουργήσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση.
 • Η ανάπτυξη υποδειγματικών ενοτήτων μάθησης για εκπαιδευόμενους, οι οποίες παρέχουν μια αρχική πρόσβαση στο μελλοντικό ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον και οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με σχετικά λίγους πόρους και είναι κατάλληλες για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
 • Με βάση αυτό, η ανάπτυξη μαθησιακών ενοτήτων για το διδακτικό προσωπικό, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί στις προκλήσεις της ψηφιοποίησης και να του δοθεί η δυνατότητα να διδάξουν με τρόπο προσανατολισμένο στο έργο και στραμμένο προς το μέλλον και να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους στη μάθησή τους.
 • Υποστήριξη της διακρατικής πολιτικής συνεργασίας που οδηγεί στην ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της βιοτεχνίας
 • Ενίσχυση της οικοδόμησης ικανοτήτων μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιχειρηματικών μοντέλων για επαγγελματίες βιοτεχνίες και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις στην Ευρώπη
 • Δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα εμπλουτίσουν την επαγγελματική τους ζωή και θα ανοίξουν νέα κανάλια στην αγορά εργασίας
 • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας μικροεπιχειρήσεων και επιχειρηματιών από αγροτικές περιοχές
 • Προώθηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στη μετά τον COVID-19 εποχή
 • Παράδοση ψηφιακών εργαλείων για επιτάχυνση στις επιχειρήσεις
 
Διάρκεια: 01/11/2021 – 31/10/2023 (24 μήνες) 
 

Οι Συμμετέχοντες Εταίροι:​

 • TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH (TUKE), Σλοβακία

 • Foundation for Empowering Gender Equality (IFF), Μάλτα

 • I AND F EDUCATION AND DEVELOPMENT LIMITED (I&F), Ιρλανδία

 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (CWEP), Πολωνία

 • OECON Group, Βουλγαρία

 • Sensus, Σουηδία

 • Anazitites Theatrou (Fix in Art), Ελλάδα